O Stowarzyszeniu

Absolwenci i Przyjaciele
Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Stalowej Woli

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół LO KEN w Stalowej Woli


​Stowarzyszenie realizuje w latach 2013-2015 działalność finansową i statutową na rzecz LO KEN i środowiska.

Wśród sposobów aktywności członków stowarzyszenia znajdują się:

  1. pomoc finansowa w zorganizowaniu II i III powiatowego konkursu „Krok w przyszłość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  2. zorganizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla maturzystów i uczniów klas niższych np. zajęcia z języka hiszpańskiego w celu przeciwdziałania problemom w nauce i rozwijaniu zainteresowań,
  3. wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o ok. 200 nowych tytułów,
  4. rozwijanie aktywności edukacyjnej młodzieży uczestniczącej w warsztatach przedmiotowych z geografii i matematyki, fizyki (zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie Rzeszowskim),biologii i botaniki,
  5. omoc w finansowaniu promocji szkoły z okazji dnia otwartego naszej placówki edukacyjnej,
  6. druk pomocy dydaktycznych koniecznych w pracy z młodzieżą z klas maturalnych,
  7. zakup nowych tablic ceramicznych suchościeralnych,
  8. inansowanie strojów sportowych dla drużyn dziewcząt i chłopców reprezentujących LO KEN w zawodach i zmaganiach sportowych różnych szczebli,
  9. współfinansowanie akcji propagującej bezpieczny powrót ze szkoły,
  10. długoletnie starania prawne doprowadziły do uzyskania wpisu w KRS sytuując nas w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizację pożytku publicznego, której głównymi działaniami statutowymi są : promowanie szkoły w środowisku lokalnym, pielęgnowanie historii i tradycji szkoły, podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy dydaktycznej szkoły, rozbudowę bazy sportowej i podejmowanie wszelkich działań podnoszących jakość kształcenia uczniów szkoły, fundowanie stypendiów, organizowanie zajęć dydaktycznych.

Dodatkowo członkowie stowarzyszenia prowadzą działania wynikające z różnych form pracy w środowisku. Są to np.: uczestnictwo w uroczystościach i wydarzeniach w mieście oraz w powiecie w celu uaktywniania naszej obecności
w środowisku lokalnym. Spotkania nauczycieli i przyjaciół szkoły odbywają się formalnie i towarzysko.

Zarząd Stowarzyszenia