Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Z SIEDZIBĄ W STALOWEJ WOLI
PRZY ULICY STASZICA 5.

UCHWALONY W DNIU 6 WRZEŚNIA 2007 – UCHWAŁA NUMER 2


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1) Stowarzyszenie działa pod nazwą "Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli" zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu SAiP.
2) Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3) Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego Statutu.
4) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2

1) Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Stalowa Wola przy ul. Staszica 5.
2) Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§ 3
1) Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2) Dla właściwego realizowania swych statutowych celów Stowarzyszenie może działać także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie może posługiwać się własnym symbolem i pieczęciami na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 5

Członkowie Stowarzyszenia pracują na jego rzecz nieodpłatnie.
Stowarzyszenie może jednak zatrudnić pracowników, w tym również członków zwyczajnych do prowadzenia swych spraw.

§ 6

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia i realizowanych przez nie celów.

§ 7

Donatorzy, którzy dokonają na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji
w wysokości określonej przez Zarząd, mogą uzyskać, jeśli wyrażą zgodę, tytuł "Sponsor Stowarzyszenia".

§ 8

Tytuł "Sponsor Stowarzyszenia" przyznaje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§9

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Integrowanie środowiska absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, zwanego dalej Szkołą.
2) Promowanie pozytywnych postaw społecznych, zawodowych i obywatelskich wśród społeczności szkolnej.
3) Promowanie Szkoły w środowisku lokalnym
4) Pielęgnowanie historii i tradycji Szkoły.
5) Zbieranie środków finansowych na stypendia dla uczniów Szkoły wyróżniających się w nauce i odnoszących różnego typu sukcesy: naukowe, sportowe, artystyczne i inne.
6) Podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy dydaktycznej Szkoły.
7) Podejmowanie działań na rzecz rozbudowy bazy sportowej szkoły i promocji zachowań pro zdrowotnych wśród młodzieży.
8) Podejmowanie wszelkich działań, mających na celu podnoszenie jakość kształcenia uczniów Szkoły.

§10

W celu realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie:
1) Organizuje spotkania swoich członków z młodzieżą szkolną i pracownikami szkoły.
2) Powołuje fundusz stypendialny dla uczniów Szkoły.
3) Gromadzi środki finansowe z przeznaczeniem na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia.
4) W miarę możliwości wspiera działania Szkoły u władz samorządowych.
5) Pomaga w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi tego typu stowarzyszeniami i szkołami, tak w kraju jak i za granicą.
6) Podejmuje inne działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§12

1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne jak i osoby prawne.
2) Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13

1) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych,
c) członków wspierających.

§ 14

1) Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca pełnię praw publicznych.
2) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się każdy uczestnik zgromadzenia założycielskiego, który podpisał deklarację członkowską.
3) Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje członków zwyczajnych w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.
4) Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5) Tytuł członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
6) Członkiem wspierającym mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, które wspierają działalność Stowarzyszenia poprzez pomoc finansową lub rzeczową
i przyczyniają się do realizacji zadań statutowych. Osoba prawna jest reprezentowana w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika.
7) Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.
8) Osobom, które nie uzyskały pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - której decyzja jest decyzją ostateczną.

§ 15

1) Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
a) zgłoszenia pisemnej rezygnacji z członkostwa
b) naruszenia statutu Stowarzyszenia,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) nie opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia po uprzednim upomnieniu ze strony Zarządu Stowarzyszenia,
e) działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
f) śmierci członka zwyczajnego, w przypadku członka wspierającego po utracie osobowości prawnej;
2) Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na wniosek Zarządu.
Uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
3) Na uchwałę Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Do momentu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny jest zawieszony w swoich prawach.

§ 16

1) Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
a) bierne i czynne prawo wyborcze,
b) prawo uczestnictwa w organach Stowarzyszenia,
c) uzyskiwanie wszelkich informacji na temat działalności Stowarzyszenia i jego finansów,
d) składania wniosków do organów Stowarzyszenia.
2) Członek Stowarzyszenia ma następujące obowiązki:
a) uiszczenie wpisowego,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
c) uiszczania składek na rzecz Stowarzyszenia,
d) propagowanie celów Stowarzyszenia,
e) udzielania informacji i wyjaśnień organom Stowarzyszenia.
3) Wpisowe każdy członek obowiązany jest uiścić w dniu złożenia deklaracji członkowskiej. Składki członkowskie powinny być opłacone w terminie
i wysokości zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu.
4) Wysokość wpisowego i wysokość składek członkowskich określa Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały

§ 17

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego jednakże nie płaci wpisowego i składek członkowskich.
§ 18

Członek wspierający:
1. Nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
3. Może zrzec się członkostwa na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 19

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
3) Zarząd Stowarzyszenia.
§ 20

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2) Członek Stowarzyszenia może brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia osobiście lub poprzez pełnomocnika.
3) Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos.
4) W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone na zebranie z głosem doradczym.
5) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się raz na dwa lata najpóźniej
w terminie do dnia 30 czerwca. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest telefonicznie lub E-mail.
6) Jest ono ważne gdy bierze w nim udział co najmniej 50% ogółu członków Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia następne zebranie winno się odbyć po upływie trzydziestu minut - bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia.
7) Uchwały na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyłączeniem Statutu i uchwały o likwidacji, które mogą być zmienione przez 3/4 głosów członków Stowarzyszenia.
8) Wybór członków organów odbywa się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w wyborach jawnych o ile Walne Zebranie nie zadecyduje
o przeprowadzeniu wyborów tajnych.
9) Rok obrachunkowy kończy się z końcem każdego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2008 roku.

§ 21

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) Ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) Ustalenie składu liczebnego Zarządu na każdą kadencję
c) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
d) Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
e) Przyjmowanie sprawozdań dotyczących pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia,
f) Przyjmowanie sprawozdań dotyczących pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
g) Udzielenie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium,
h) Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia lub o likwidacji Stowarzyszenia,
i) Rozpatrywanie odwołań od uchwał organów Stowarzyszenia,
j) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości Stowarzyszenia.
k) Nadawanie członkostwa honorowego
l) Zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§ 22

1) Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane na wniosek co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia, z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Wniosek musi zawierać cel oraz porządek obrad.
2) Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne zebranie
w terminie do dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

§ 23

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest organem kontrolującym i opiniującym działalność Stowarzyszenia.

§ 24

1) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia liczy 3 członków i wybierana jest na okres 4 lat.
2) Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3) Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a). pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b). wskutek śmierci członka
c). odwołania przed upływem kadencji.
4) Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, nie mogą łączyć członkostwa
w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z pełnieniem funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
5) Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia
z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków, w tym zwrotu kosztów podróży.
6) Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą uczestniczyć
w posiedzeniach Zarządu w roli obserwatora.
7) W przypadku rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub wskutek śmierci członka, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uzupełni w ciągu 6 miesięcy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia .

§ 25

1) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia Komisji, reprezentuje Komisję na zewnątrz.

§ 26

1) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów - decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
2) Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia sprawując swe funkcje, mogą korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów.
3) Zebrania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący, nie mniej niż raz w roku. Na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej
10 członków Stowarzyszenia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje posiedzenie w terminie dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. Powyższy wniosek winien określać cel zwołania Komisji.
4) W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, z głosem doradczym mogą uczestniczyć Zarząd Stowarzyszenia, oraz zaproszeni goście.

§ 27

1) Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
a) Ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
b) Przyjmowanie sprawozdań dotyczących pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia.
c) Opiniowanie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
d) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
e) Rozpatrywanie odwołań na uchwały Zarządu odmawiające przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia - przy czym Uchwała ta wymaga uzasadnienia.
f) Opiniowanie wniosków o przyznaniu tytułu "Sponsor Stowarzyszenia".
g) Opiniowanie wniosków Zarządu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych mogących spowodować powstanie zobowiązania w wysokości 100% posiadanego majątku Stowarzyszenia - ciągu całego roku obrachunkowego.
h) Opiniowanie wniosków Zarządu Stowarzyszenia w sprawie nabycia nieruchomości.
2) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo:
a) Żądać od Zarządu Stowarzyszenia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
b) Dokonywać kontroli majątku Stowarzyszenia.
c) Żądać od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 28

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

1) Zarząd Stowarzyszenia liczy od 4 do 6 członków, w tym:
a) Prezes Zarządu
b) Wiceprezes Zarządu
c) Skarbnik
d) Sekretarz

§ 29

1) Członków Zarządu powołuje i odwołuje uchwałą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2) Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3) Członek Zarządu może pełnić swą funkcję więcej niż jedną kadencję.
4) Każdy członek Zarządu może zostać odwołany w dowolnym czasie przez organ, który go powołał.
5) Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia..

§ 30

1) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2) Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Stowarzyszenia, w tym również
w sprawach majątkowych składają Prezes i członek Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
3) Dokumenty finansowe podpisuje Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 31

Do zadań Zarządu należy:
1) Uchwalenie rocznych planów finansowych.
2) Uchwalenie wewnętrznych regulaminów.
3) Uchwalanie wpisowego oraz wysokości składek członkowskich.
4) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
5) Przygotowanie i realizowanie rocznych i długofalowych planów działania.
6) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
7) Przygotowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej.
8) Przyjmowanie darowizn, spadków, dotacji i subwencji.
9) Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
10) Przyznawanie tytułu "Sponsor Stowarzyszenia".
11) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
12) Wnioskowanie do Komisji Stowarzyszenia o zmiany w Statucie Stowarzyszenia
i likwidację Stowarzyszenia.
13) Przygotowanie dokumentacji finansowej na potrzeby i żądania zewnętrznych instytucji kontroli.
14) Składanie wniosków do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawach majątkowych mogących spowodować powstanie zobowiązania w wysokości 100% posiadanego majątku Stowarzyszenia - w ciągu całego roku obrachunkowego.

§ 32

Decyzje i postanowienia Zarządu mają formę uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 33

1) Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden
z członków Zarządu. Odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
3) Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane na uzasadniony pisemnie wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 złotych, oraz inne mienie nabyte przez Stowarzyszenie w toku działalności.

§ 35

1) Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) Wpisowego i składek członkowskie,
b) Darowizn, spadków, zapisów.
c) Dotacji i subwencji osób prawnych.
d) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
e) Dochodów z majątku Stowarzyszenia.
f) Dochodów z lokat inwestycyjnych i kapitałowych.
2) Całość dochodów Stowarzyszenia przeznaczona jest na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 36

1) Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizację celów Stowarzyszenia z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2) W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przez prawo składa Zarząd Stowarzyszenia.
3) W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4) Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Zmian w statucie dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z własnej woli, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 38

1) Stowarzyszenie ulega likwidacji w przypadku:
a) osiągnięcia celów dla których została powołana,
b) połączenia Stowarzyszenia z innym Stowarzyszeniem lub Fundacją,
c) przeniesienia siedziby Stowarzyszenia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
d) wyczerpania środków finansowych.
2) Stowarzyszenie ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ¾ ogółu Członków Stowarzyszenia.
3) Likwidatorów powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Zarząd Stowarzyszenia.

§ 39

Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia, może być przekazany na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli przy ulicy Staszica pod nr 5.

§40

Członkowie założyciele Stowarzyszenia wskazują :

- Małgorzatę Augustyn
- Wojciecha Pamułę

które to osoby stanowiąc Komitet Założycielski w rozumieniu przepisów ustawy
o stowarzyszeniach.

Komitet Założycielski

- Małgorzata Augustyn........................................................................................
- Wojciech Pamuła..............................................................................................